• https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/linkedin.svg
 • https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/facebook.svg
 • https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/twitter.svg
 • https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/youtube.svg
Skontaktuj się z nami!
Organizacja *
Organizacja *
Nazwa *
Nazwa *
E-mail *
E-mail *
Numer telefonu *
Numer telefonu *
Wiadomość
Musisz zgodzić się z naszą Polityką prywatności
Składać
Dziękuję Ci!
Error message title
Success message title
Error message subtitle
Success message subtitle
 • Dom
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej Polityką) zawiera informacje odnośnie tego, które dane osobowe są przetwarzane przez firmę AS „AXIS Tech Estonia” (zwaną dalej Spółką) na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz które pliki cookie są stosowane na stronach firmowych. Opisuje również podstawowe prawa Podmiotu Danych przewidziane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe firmy:

Nazwa: AS AXIS Tech Estonia filialas Lietuvoje

Kod firmy: 304716498
Siedziba firmy: Chemijos g. 15, LT-51332 Kaunas (Kowno)
Tel.: +37037424514
E-mail: info@axt.eu

Celem Polityki prywatności jest przekazanie informacji o ochronie prywatności Podmiotu Danych zapewnianej przez Spółkę, wytłumaczenie jak Spółka chroni dane Podmiotu Danych oraz pomoc w zrozumieniu jak i które dane Podmiotu Danych są przetwarzane, jakie są prawa Podmiotu Danych oraz w jaki sposób są realizowane.

2. WARUNKI

 Polityka prywatności Niniejsza polityka prywatności jest opublikowana na witrynie internetowej.
 Dane osobowe Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej – podmiotu danych znanego lub identyfikowalnego bezpośrednio lub pośrednio na podstawie odniesienia do takich danych jak kod osobowy, jedna lub więcej cech fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych osoby.
 Podmiot danych Osoba, które Dane Osobowe przetwarzane są dla konkretnych celów i w konkretny sposób. Podmiot Danych to również osoba fizyczna powiązana z klientem i/lub udziałowcem Spółki – podmiotem prawnym, np. kierownik, udziałowiec podmiotu prawnego itp..
 RODO  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 Przetwarzanie danych Wszelkie operacje lub sekwencje operacji realizowane przez środki zautomatyzowane lub niezautomatyzowane z wykorzystaniem Danych Osobowych, jak gromadzenie, rejestrowanie, sortowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikacja, wydobywanie, dostęp, wykorzystanie, ujawnianie, przekazywanie, dystrybucja lub w inny sposób udostępnianie wykorzystania danych, jak i porównywanie lub łączenie z innymi danymi, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 Podmiot przetwarzający dane Osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych lub na jego zlecenie.
 Administrator Danych Spółka, która określa cele i sposoby przetwarzania danych.
 Pliki cookie Małe pliki tekstowe z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi, które są przesyłane ze strony www.axt.eu (zwanej dalej Stroną) na komputer użytkownika. Pliki cookie mogą być stosowane do identyfikacji użytkownika poprzez przechowywanie ustawień strony w formie identyfikatorów sesji na serwerze lub, jeśli to możliwe, poprzez przechowywanie danych tekstowych.
 Sygnalizatory sieciowe Krótkie akapity kodu osadzane na stronach lub w e-mailach.

Tabela 1

3. ZASADY BEZPIECZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Zasada legalności, uczciwości i przejrzystości Dane osobowe należy przetwarzać zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście.
 Zasada ograniczonego celu Dane osobowe należy gromadzić w określonych, jasno opisanych i zgodnych z prawem celach, a nie są przetwarzane niezgodne z tymi celami.
 Zasada redukcji ilości danych Dane osobowe są odpowiednie i stosowne oraz niezbędne wyłącznie dla celów ich przetwarzania.
 Zasada precyzji Dane osobowe należy przechowywać w formie umożliwiającej określenie podmiotów danych, przez okres nie dłuższy niż konieczny dla celów ich przetwarzania.
 Zasada ograniczonego czasu przechowywania Dane osobowe należy przechowywać w formie umożliwiającej określenie podmiotów danych, przez okres nie dłuższy niż konieczny dla celów ich przetwarzania.
 Zasada prawości i poufności Dane osobowe należy przetwarzać w sposób, aby odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne zapewniały stosowną ich ochronę, w tym ochronę przed nieupoważnionym przetwarzaniem lub przetwarzaniem nieupoważnionych danych i ich przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie.
 Zasada raportowania Administrator danych odpowiada za spełnienie zasad dotyczących przetwarzania Danych Osobowych i musi być w stanie wykazać tę zgodność.

Tabela 2

4 METODY POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe przetwarzane są po ich uzyskaniu w następujące sposoby:

 • Kiedy je do nas przesyłasz. Udostępniasz nam swoje Dane Osobowe wysyłając nam swoje CV, listy motywacyjne, odpowiadając na nasze ogłoszenia o pracę na portalach z ofertami pracy, komunikując się z nami telefonicznie, e-mailem, w trakcie spotkań, udostępniając nam dane przez portale społecznościowe, wypełniając formularze zapytań dostępne na naszych stronach internetowych. Dane są również udostępniane przed zawarciem umowy i w trakcie jej realizacji itp.
 • W niektórych przypadkach możemy otrzymywać informacje o Tobie (jako osobie fizycznej lub przedstawicielu Twojej firmy, pracownikach itp.) z publicznie dostępnych źródeł, np. Twojej strony internetowej (pracownicy, listy przedstawicieli), ogłoszeń publicznych itp.
 • Kiedy otrzymujemy je automatycznie. Na przykład, pojawiasz się na obszarze i/lub obiekcie monitorowanym przez nasze kamery (kiedy to automatycznie otrzymujemy obraz z Tobą, numerem rejestracyjnym samochodu itp.). Korzystając ze stron internetowych przez nas zarządzanych, automatycznie gromadzone są również niektóre informacje (jak adres internetowy-IP, stosowane urządzenie, stosowana przeglądarka, liczba odwiedzin, sposób przeglądania naszych stron, czas spędzony na stronie itp.).
 • Możemy również otrzymywać Twoje Dane Osobowe od stron trzecich, np. Twojego dawnego lub obecnego pracodawcy lub osoby przez Ciebie reprezentowanej (Dane Osobowe od dawnego lub obecnego pracodawcy, jeśli jesteś kandydatem na miejsce pracy, gromadzone są w przypadkach określonych w niniejszej Polityce, dane pozyskiwane są również od naszego klienta, partnera, przy realizacji wspólnych zamówień, umów itp.).
 • Jeśli Twoje Dane Osobowe otrzymujemy z innych źródeł (np. rejestrów) dla celów i w sposób zgodny z prawem.

5. PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Spółkę może być realizacja zawartej umowy lub zamiar zawarcia umowy, zgoda Podmiotu Danych na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnym celu oraz spełnianie nałożonych obowiązków ustawowych. Spółka może również przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z pojęciem uzasadnionego interesu (np. ochrony mienia Spółki i osób fizycznych).

Zgodnie z zakresem i według obowiązujących przepisów, podstawę prawną przetwarzania tych samych Danych Osobowych może stanowić jeden lub więcej z powyższych przypadków.

Spółka ma prawo przetwarzania Danych Osobowych dla następujących celów:

 • Świadczenie usług, sprzedaż produktów i inna działalność Spółki, tj. w celu sprzedaży produktów lub usług Tobie (lub Twojemu pracodawcy, przedstawicielowi), zakup towarów/produktów od Ciebie (lub Twojego pracodawcy, przedstawiciela) lub zamawianie usług.
 • Weryfikacja kandydatów na stanowisko pracownika.
 • Administracja wewnętrzna i realizacja umowy o pracę. Dane Osobowe pracowników przetwarzamy w zakresie dopuszczonym oraz wymaganym przez prawo. Zasady przetwarzania Danych Osobowych szczegółowo reguluje Polityka Przetwarzania Danych Osobowych zatwierdzona przez Spółkę.
 • Dla celów zabezpieczenia uzasadnionych interesów i aktywów Spółki, Podmiotów Danych oraz bezpieczeństwa ich aktywów.
 • W stosownych przypadkach możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów w trakcie sporu prawnego lub innego.
 • Dla celów marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu zgody Podmiotu Danych, oferujemy nasze produkty i usługi oraz ulepszamy je.
 • W celu odpowiedzi na zapytania.

6. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 • Informacje o osobach, dostawcach, klientach, potencjalnych dostawcach i klientach innych niż strony zainteresowane oraz dane o kontaktach z podmiotami prawnymi, jak kierownik, udziałowiec, członek zarządu lub innego ciała zarządczego, beneficjent osoby prawnej, a także inne dane (konieczne w celu przeprowadzenia transakcji w imieniu podmiotu prawnego) zbieramy dla celów sprzedaży produktów, świadczenia usług oraz zawierania i realizacji umowy. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje niezbędne do utrzymania relacji przedumownych oraz zawarcia i realizacji umowy. Dane Osobowe wymagane w celu nawiązywania połączeń i komunikacji przed zawarciem umowy przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, tj. są to dane konieczne dla rozwoju i prowadzenia działalności Spółki. Dane gromadzone w trakcie relacji przed zawarciem umowy przechowywane są przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem lub dostawcą. Dane i dokumenty przetwarzane dla celów zawarcia i realizacji umowy przechowywane są przez okres 10 lat po ustaniu stosunku umownego, o ile dłuższy okres nie został narzucony przez przepisy w zakresie archiwizowania.
 • Dla celów wyboru kandydatów do pracy gromadzimy Dane Osobowe kandydatów, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, dyplomy, weryfikacje stosownych rejestrów, informacje o zainteresowaniach osobistych, list motywacyjny i CV. Spółka ma prawo gromadzenia Danych Osobowych kandydata związanych z kwalifikacjami, umiejętnościami zawodowymi i cechami biznesowymi, które może otrzymywać od byłego pracodawcy, po poinformowaniu kandydata oraz od obecnego pracodawcy, jedynie za zgodą kandydata. Informacje te pomagają nam w podjęciu decyzji odnośnie złożenia oferty pracy danej osobie. Informujemy, że przesyłając nam określone dane, potwierdzasz swoją zgodę i nie zgłaszasz sprzeciwu w zakresie celów, dla których Spółka przetwarza dane w trakcie naboru pracowników. Poinformujemy Cię o zamiarze przechowania Twoich Danych Osobowych po naborze (aby ponownie złożyć ofertę pracy). Jeśli nie otrzymamy sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych dla danego celu, przechowamy je nie dłużej niż 1 rok po zakończeniu odpowiedniej weryfikacji. Jeśli nie zgadzasz się na dalsze przetwarzanie danych, Twoje Dane Osobowe zostaną natychmiast usunięte.
 • Na potrzeby wewnętrznego egzekwowania przepisów i administracji, przetwarzamy Dane Osobowe pracowników. Zasady przetwarzania Danych Osobowych pracowników szczegółowo reguluje Polityka Przetwarzania Danych Osobowych zatwierdzona przez Spółkę.
 • Dane jak wizerunek, numer rejestracyjny samochodu itp. gromadzimy dla celów bezpieczeństwa interesów i aktywów Spółki, Podmiotów Danych oraz bezpieczeństwa ich aktywów. Dane te są przetwarzane nie dłużej niż 15-30 dni od ich otrzymania, za wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do organów państwowych, zgodnie z przepisami prawa (w takich okolicznościach czas przetwarzania może ulec wydłużeniu).
 • Dla celów ochrony uzasadnionych interesów (w przypadku sporu prawnego lub innego), mamy prawo gromadzić dane nam udostępnione, niezależnie od pierwotnego celu lub podstawy ich przetwarzania. W przypadku sporu prawnego lub innego między Tobą a nami lub prawdopodobieństwa takiego sporu w przyszłości, zatrzymamy Twoje dane na dłużej, tj. do upływu terminu przedawnienia stosownej skargi, roszczenia lub żądania i/lub dnia, w którym ostateczna decyzja niepodważalna stanie się ostateczna.
 • Gromadzimy dane kontaktowe dla celów marketingowych, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. stanowisko, dane pracodawcy itp. Przetwarzamy te dane nie dłużej niż przez 3 lata od dnia uzyskania zgody na ich przetwarzanie dla celów marketingu bezpośredniego.
 • W celu odpowiedzi na przesłane zapytanie przetwarzamy treść Twojego zapytania, tj. Twój wniosek, prośbę o informację zwrotną, inne informacje zawarte w zapytaniu. Dane mogą być przetwarzane w celu utrzymania komunikacji w przypadku Twoich wniosków, skarg, informacji zwrotnych itp. Przetwarzamy Twój wniosek, pismo lub inne zapytanie, jak i dane w nich dostarczone i z nimi powiązane, w zakresie niezbędnym do analizy Twojego wniosku, odpowiedzi oraz procedowania stosownych wniosków oraz dodatkowo przez 1 rok po zamknięciu stosownego wniosku.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

Dane Osobowe mogą być ujawniane stronom trzecim, jeśli jest to konieczne dla zawarcia umowy lub realizacji umowy z klientem, lub z innym uzasadnionych powodów. Informacje mogą być również przekazywane stronom trzecim na Twój wniosek.

Mamy również prawo przekazywać Twoje dane podmiotom przetwarzającym świadczącym nam usługi (wykonującym pracę) i przetwarzającym Twoje dane w imieniu naszej Spółki jako Administratora Danych. Podmioty Przetwarzające Dane mają prawo przetwarzać Dane Osobowe jedynie zgodnie z naszymi zaleceniami i w zakresie niezbędnym do poprawnego wykonywania obowiązków umownych.

Dane mogą być również przekazywane stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów.

8. PRAWA PODMIOTU DANYCH

Podmiot Danych ma prawo do:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych i dostępu do przetwarzanych Danych Osobowych Po otrzymaniu osobistego żądania w zakresie przetwarzania Danych Osobowych Podmiotu Danych, Spółka odpowiada za przetwarzanie Danych Osobowych z nim związanych i przekazuje wnioskowane dane. Na żądanie osoby, takie dane muszą zostać przekazane na piśmie.
 • Wnioskowania o sprostowanie Danych Osobowych. Podmiot Danych, po zapoznaniu się ze swoimi Danymi Osobowymi i ustaleniu, że jego Dane Osobowe są niepoprawne, niepełne lub niedokładne, ma prawo wnioskować do Spółki o ich sprostowanie.
 • Wnioskowanie o usunięcie Danych Osobowych. Wniosek realizowany jest w okolicznościach przewidzianych przez RODO (jeśli Dane Osobowe były przetwarzane nielegalnie, podstawa przetwarzania danych jest nieważna itp.).
 • Wnioskowanie o ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych. W konkretnych przypadkach przewidzianych przez RODO (przez okres, w którym wniosek Podmiotu Danych w zakresie dokładności lub przetwarzania danych jest analizowany itp.), Podmiot Danych ma prawo wnioskować, aby Spółka ograniczyła przetwarzania Danych Osobowych Podmiotu Danych, za wyjątkiem przechowywania (prawo ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych).
 • Prawo do przenoszenia danych. Jeśli to technicznie możliwe, Podmiot Danych ma prawo wnioskować, aby Dane Osobowe zebrane na podstawie zgody lub na potrzeby realizacji umowy zostały przekazane, w czytelnym formacie, temu podmiotowi lub innemu administratorowi danych. Podmiot Danych nie ma prawo do przenoszenia danych osobowych w ręcznie strukturyzowanych plikach.

W przypadkach, w których Dane Osobowe Podmiotu Danych przetwarzane są przez Spółkę na podstawie zgody Podmiotu, Podmiot Danych ma prawo, w dowolnym momencie, do wycofania swojej zgody, co skutkować będzie natychmiastowym zaprzestaniem przetwarzania na podstawie takiej zgody. Wycofanie zgody nie sprawia, że przetwarzania danych Podmiotu Danych przed wycofaniem zgody stanie się niezgodne z prawem.

Podmiot Danych jest również upoważniony do złożenia skargi w zakresie przetwarzania Danych Osobowych do Krajowego Inspektoratu Ochrony Danych (adres – A. Juozapavičiaus St. 6, 09310 Wilno, strona www – www.ada.lt), jeśli Podmiot danych uzna, że jego Dane Osobowe przetwarzane są z naruszeniem jego praw i uzasadnionych interesów, zgodnie z obowiązującym prawem.

Aby umożliwić jak najszybszą odpowiedź i rozwiązanie problemów związanych z RODO, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt ze Spółką.

9. PROCEDURA PRZETWARZANIA WNIOSKÓW

Wniosek o skorzystanie z konkretnych praw Podmiot Danych powinien złożyć do administratora Danych Osobowych, tj. Spółki (AS AXIS Tech Estonia filialas Lietuvoje).

Masz prawo przedstawić nam wymagania w zakresie skorzystania ze swoich praw osobiście, w siedzibie Spółki, pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail: info@axt.eu). Po otrzymaniu Twojego wniosku, możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości, jak i wszelkie inne, dodatkowe informacje wymagane przez nas w związku z wnioskiem.

Po otrzymaniu Twojego wniosku mamy 30 dni kalendarzowych na odpowiedź od jego otrzymania oraz od daty złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do odpowiedzi.

Jeśli uznany to za koniecznie, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, za wyjątkiem przechowywania, do momentu rozpatrzenia wniosku. Jeśli zgodnie z prawem wycofasz zgodę, natychmiast, ale nie później niż w ciągu 30 dni, zaprzestaniemy czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, tj. jeśli będziemy zobowiązany do dalszego przetwarzania Twoich danych zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli podlegamy obowiązkom prawnym, orzeczeniom sądowym lub wiążącym poleceniom władz.

Odmawiając pozytywnego rozpatrzenia wniosku, jasno wskażemy podstawy takiej decyzji.

10. Pliki cookie

Przeznaczenie

Strona internetowa wykorzystuje Pliki Cookie i Sygnalizatory Sieciowe, aby zapewnić użytkownikowi pełniejsze i bardziej spersonalizowane doświadczenia. Technologie te ułatwiają zrozumienie zachowania użytkownika i ocenę skuteczności usług, reklam oraz wyszukiwarki, a także analizę trendów i poprawę jakości świadczonych usług.

Ostrzeżenie dla użytkownika i uzyskanie jego zgody

Odwiedzając stronę internetową po raz pierwszy, na górze ekranu pojawi się baner ostrzegający użytkowników, że Strona wykorzystuje Pliki Cookie opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Baner zapyta czy chcesz uzyskać więcej informacji i poda link do Polityki Prywatności. Jeśli zdecydujesz się zignorować ostrzeżenie i kontynuować korzystanie ze Strony, umieścimy Pliki Cookie na Twoim komputerze zapamiętując ten wybór, a dalsze korzystanie ze strony zostanie uznane za zgodę na stosowanie plików cookie. Jeśli odwiedzisz naszą Stronę w przyszłości, ostrzeżenie o plikach cookie już się nie pojawi, ale opcja odrzucenia stosowania plików cookie będzie zawsze dostępna w ustawieniach przeglądarki  w tym miejscu.

TYP NAZWA OPIS WAŻNOŚĆ
Google Analytics _ga Stosowane do zbierania informacji o ruchu na Stronie 2 lata
Google Analytics _gat Stosowane do ograniczania skierowań do doublevkick.net 1 minuta
Google Analytics _gid Stosowane do zbierania informacji statystycznych 24 godziny
Identyfikator sesji systemu telewizyjnego october_session Stosowany jako identyfikator sesji systemu zarządzania treścią Do zamknięcia okna Strony

Zarządzanie ustawieniami plików cookie

Możesz kontrolować pliki cookie poprzez ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, wybierając, które Pliki Cookie akceptujesz, a które chcesz usunąć. W dowolnym momencie możesz odrzucić stosowanie plików cookie kasując je z przeglądarki, na której są zainstalowane. Lokalizacja ustawień plików cookie zależy od stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać lub kasować Pliki Cookie zainstalowane na Twojej przeglądarce, odwiedź stronę swojej przeglądarki lub przejrzyj krótki przewodnik po najpopularniejszych przeglądarkach: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

Możesz również w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na stosowanie plików cookie, przesyłając nam prośbę na adres info@axt.eu. Anulując swoją zgodę na korzystanie z plików cookie należy również wykasować pliki cookie zainstalowane w swojej przeglądarce.

11. WAŻNOŚĆ I ZMIANY POLITYKI

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Mamy prawo aktualizować lub zmieniać niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Taka zaktualizowana lub zmieniona Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na naszej Stronie.

Wchodząc na naszą Stronę po takie aktualizacji/zmianie, godzisz się na nowe wymagania określone w aktualizacji. Data aktualizacji pokazana na dole Polityki Prywatności to dzień ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności.

Aby poprawić komfort przeglądania tej strony stosujemy pliki cookie. Klikając przycisk „Akceptuję” lub przechodząc dalej, potwierdzasz swoją zgodę na instalację plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie znajduje się w Polityce Prywatności.